+48 530 809 003

Przetargi

„DUET” Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 37 S, 39-200 Dębica
ogłasza zapytanie ofertowe, nr 03/2019/3.2.1/POIR
na

dostawę linii do wytłaczania folii z chłodzeniem wodą (1 kpl.)

Wspólny Słownik Zamówień (Główny CPV): 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych;

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1. Wzór oferty
Załacznik 1A. Tabela elementów robót budowlanych
Załącznik 2. Wzór umowy
Załącznik 3. Oświadczenie konflikt interesów
Załącznik 4. Specyfikacja techniczna
Załącznik 5. Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 6. Protokół postępowania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

 

„DUET” Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 37 S, 39-200 Dębica
ogłasza zapytanie ofertowe, nr 02/2019/3.2.1/POIR
na

budowę nowego zakładu produkcji wielowarstwowej folii opakowaniowej (1 kpl.)

Wspólny Słownik Zamówień (Główny CPV): 45000000-7 Roboty budowlane;

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1. Wzór oferty
Załacznik 1A. Tabela elementów robót budowlanych
Załącznik 2. Wzór umowy
Załącznik 3. Oświadczenie konflikt interesów
Załącznik 4. Protokół postępowania
Załącznik 5. Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 6. Dokumentacja budowlana(*.rar)
Załącznik 6.2 Przedmiar
Załącznik 6.3 Rysunek schemat
Załącznik 6.4 Drabinka 1
Załącznik 6.5 Drabinka 2
Załącznik 6.6 Rzut fundamentów
Załącznik 7. Pytania

Informacja o wyborze wykonawcy

 

 

 

„DUET” Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 37 S, 39-200 Dębica
ogłasza zapytanie ofertowe, nr 01/2019/3.2.1/POIR
na

dostawę linii do wytłaczania folii z chłodzeniem wodą (1 kpl.)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42994200-2 Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych

Dębica, dnia 26.06.2019r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ofertowego 

NR 01/2019/3.2.1/POIR

 

      DUET sp. z o. o. unieważnia postępowanie ofertowe NR 01/2019/3.2.1/POIR .

 

Uzasadnienie:

W wyniku analizy ofert oraz przedmiotowego zapytania ofertowego Zmawiający stwierdził w szczególności:

1) nieprawidłowe określenie wymogu zapytania ofertowego – cz. V ust. 6 – w zakresie żądania przedłożenia deklaracji zgodności CE / wykonania zgodnie z wymogami CE,

2) brak prawidłowego zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – w szczególności brak precyzyjnych sformułowań, które wykluczały zastosowanie jednolitych kryteriów ocen dla wobec przedłożonych ofert.

Wykazane uchybienia mogły być ocenione jako naruszające zasadę konkurencyjności, a w konsekwencji wpływały wprost na rzetelne i prawidłowe przeprowadzenie postępowania.

Mając na uwadze powyższe Duet sp. z o. o. po przeprowadzeniu niezbędnych zmian zapewniających zachowanie konkurencyjności ponowi zapytanie ofertowe we wskazanym zakresie

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1. Wzór oferty
Załącznik 2. Wzór umowy
Załącznik 3. Oświadczenie konflikt interesów
Załącznik 4. Specyfikacja techniczna
Załącznik 5. Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik 6. Protokół postępowania