OPAKOWANIA FOLIOWE
FOLIA BARIEROWA

Przetargi

"DUET" Sp. z o. o.

 ul. Sandomierska 23, 39-200 Dębica

 ogłasza wyniki postępowania ofertowego, nr 1/POIR/2015 na

 

zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu w postaci folii opakowaniowej o znacząco ulepszonych właściwościach użytkowych oraz określenie założeń technologicznych procesu produkcji opartego na wykorzystaniu nanokompozytów polimerowych oraz techniki chłodzenia cieczą.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

W postępowaniu ofertowym prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, spłynęła 1 oferta, która spełniła wszystkie kryteria dostępowe oraz kryteria oceny i została wybrana do realizacji:

 

Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny,

 

aleja Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów,

 

W dalszej kolejności wybrany Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.


 

Zapytanie ofertowe

 

Protokół  z wyboru ofert

Copyright © www.duetdebica.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
projekt i realizacja BigCom